Zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky Florio

§ 1 Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů a identifikaci poskytovatele

(1) Ochrana osobních údajů je důležitým zájmem společnosti Florio GmbH. Zpracování osobních údajů našich zákazníků proto probíhá výhradně v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů (např. GDPR, BDSG v novém znění). 

(2) V následujícím textu informujeme o shromažďování osobních údajů při používání těchto webových stránek. Osobní údaje jsou všechny informace vztahující se k identifikovatelné nebo identifikované osobě – například jméno, adresa, telefonní číslo, chování uživatele. 

(3) Při používání webových stránek nezpracováváme žádné osobní údaje s výjimkou těch, které jsou technicky automaticky shromažďovány webovými stránkami (viz § 4). 

(4) Podle článku 4 § 7 GDPR za ochranu osobních údajů odpovídá společnost Florio GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 Mnichov, Německo.

§ 2 Vaše práva a jejich uplatňování

(1) V souladu s platnými právními předpisy vás na požádání budeme informovat o tom, zda a jaké osobní údaje uchováváme. Máte právo na opravu nesprávných údajů a s ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

(2) Jsou-li splněny zákonné předpoklady, máte také právo požadovat omezení zpracování svých údajů. Kromě toho máte právo obdržet vámi poskytnuté údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také vznést námitku proti jakémukoli zpracování svých osobních údajů. 

(3) Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem dříve uděleném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování vašich údajů na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. 

(4) Kromě toho máte v souladu se zákonnými ustanoveními v případě oprávněných důvodů právo požádat o výmaz svých údajů. Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo po dobu, ke které jste dali samostatný souhlas. Po uplynutí příslušné doby uchovávání a zejména po ukončení vztahu s vámi vymažeme vaše údaje v souladu s našimi obecnými postupy výmazu, pokud tomu nebrání zákonné povinnosti uchovávání (zejména z důvodu obchodních a daňových předpisů) nebo pokud není v konkrétním jednotlivém případě nutné delší uchovávání k účelům našich oprávněných zájmů (zájem na plnění našich právních povinností a nutnost zpracování údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků). Tyto údaje dále vymažeme, pokud bylo zpracování nezákonné z nám neznámých důvodů nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování a pro zpracování neexistují žádné převažující oprávněné zájmy. Vaše osobní údaje budou rovněž vymazány, pokud k tomu budeme mít zákonnou povinnost. Naše společnost rovněž zavedla technická opatření, aby všechny příjemce vašich údajů informovala o vaší žádosti o vymazání nebo opravu. To platí pouze v případě, že jsme tyto údaje zpřístupnili jiné straně. Všechny odkazy, kopie a replikace vašich osobních údajů budou vymazány. 

(5) Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů: 

Data Protection Officer (Pověřenec pro ochranu osobních údajů) 

Florio GmbH 

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22 

80807 München 

Německo 

(6) Bez ohledu na jiné opravné prostředky máte také právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu například v zemi svého původu. 

Dozorovým orgánem odpovědným za naši společnost je: 

Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Německo; Web: http://www.lda.bayern.de 

(7) Všechny žádosti o informace, žádosti o zpřístupnění, žádosti o výmaz nebo námitky proti zpracování údajů musí být zaslány e-mailem na adresu privacy@florio.app nebo na adresu uvedenou v § 1 odst. 3.

§ 3 Zabezpečení dat

Na ochranu vašich údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením přijímáme přiměřená opatření, a to prostřednictvím bezpečnostních opatření, která zajišťují ochranu odpovídající průmyslovým standardům.

§ 4 Údaje z protokolu

(1) Při používání webových stránek neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou údajů, které váš prohlížeč z technických důvodů automaticky předává webovému serveru naší společnosti (dále jen „údaje protokolu“) a které naše společnost zaznamenává do souborů protokolu, aby vám umožnila návštěvu webových stránek. 

Jedná se o tyto údaje: 

 • IP adresa;
 • Adresa URL odkazující webové stránky;
 • Datum a čas přístupu;
 • Přístup k souboru;
 • Název domény poskytovatele přístupu k internetu;
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka);
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP;
 • Množství přenesených dat v každém případě;
 • Webové stránky odesílající žádost;
 • Typ a verze prohlížeče;
 • Operační systém a jeho rozhraní;
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Jedná se výhradně o informace, z nichž nelze vyvozovat žádné závěry o fyzické osobě. Údaje protokolu jsou technicky nezbytné ke správnému zobrazení vámi požadovaného obsahu webových stránek a jsou povinné při používání internetových nabídek. Údaje z protokolů jsou vyhodnocovány výhradně ke statistickým účelům s cílem optimalizovat internetovou prezentaci naší společnosti a technologie, které za ní stojí, a následně jsou vymazány. 

(3) Údaje protokolu jsou uloženy odděleně od ostatních údajů, které naše společnost shromažďuje v průběhu používání.

§ 5 Soubory cookies

(1) Stejně jako mnoho jiných webových stránek i naše společnost používá tzv. soubory „cookies“. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se přenášejí na váš pevný disk ze serveru webové stránky. Naše společnost tak automaticky získává určité údaje, jako je IP adresa, používaný prohlížeč, operační systém vašeho počítače a vaše připojení k internetu. Další informace o používání souborů cookies jsou uvedeny v našich Zásadách používání souborů cookies. 

(2) Webové stránky naší společnosti lze navštívit i bez souborů cookies. Internetové prohlížeče jsou obvykle nastaveny tak, aby soubory cookies přijímaly. v nastavení svého prohlížeče můžete používání souborů cookies kdykoli deaktivovat. Pokud dojde k deaktivaci souborů cookies, je možné, že některé funkce webových stránek naší společnosti nebudou fungovat.

§ 6 Účel zpracování údajů

(1) Pokud nám je poskytnete, budeme výše uvedené osobní údaje (viz § 1 odst. 3) zpracovávat k následujícím účelům: 

 • Zlepšení úrovně našich služeb;
 • Dodržování místních zákonů například za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby právních nároků;
 • K našim vlastním administrativním účelům a účelům zajištění kvality;
 • K dalším účelům, které mohou být podrobně popsány na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci nebo jinak dohodnuty mezi námi.

(2) Zpracování osobních údajů je nezbytné pouze k dosažení výše uvedených účelů. Pokud jste s tím výslovně nesouhlasili, nebudeme vaše osobní údaje používat k marketingovým účelům. Právním základem zpracování údajů je – není-li výslovně uvedeno jinak – čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) základního nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (Datenschutzgrundverordnung, DSGVO) nebo váš výslovně udělený souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) základního nařízení o ochraně osobních údajů. 

(3) Mají-li být výše uvedené údaje zpracovávány za jiným účelem, než byl původní účel jejich shromažďování, budete o tom před dalším zpracováním informováni. Díky tomu máte možnost vznést námitku proti zpracování vašich údajů k jiným účelům.

§ 7 Sdílení údajů

(1) Všechny údaje, které nám zašlete, budou považovány za důvěrné. Vaše osobní údaje nebudeme prodávat žádným dalším stranám ani je nebudeme žádným jiným způsobem uvádět na trh. 

(2) Pokud jste k tomu nedali souhlas nebo pokud nejsme ze zákona oprávněni a/nebo povinni tyto údaje předat, nebudou vaše údaje zásadně poskytovány žádným jiným stranám k použití. 

(3)Je-li to právně přípustné a nezbytné k dodržení platných právních předpisů nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, předáváme osobní údaje soudům, daňovým úřadům a orgánům dohledu. Na ochranu vašich osobních údajů přijmeme veškerá opatření k zajištění vhodných a přiměřených záruk.

§ 8 Doba archivace

Pokud při shromažďování není výslovně uvedena doba archivace (např. v rámci prohlášení o souhlasu), budou osobní údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné ke splnění účelu uchovávání, pokud vymazání nebrání zákonné povinnosti uchovávání (např. povinnosti uchovávání podle obchodního a daňového práva).

§ 9 Používání služby Google Analytics

(1) Naše webové stránky používají službu Google Analytics. S používáním služby Google Analytics musíte udělit svůj souhlas prostřednictvím opt-in a musíte souhlasit. Proti shromažďování a ukládání údajů službou Google Analytics můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna. Odvolání musí být zasláno na adresu privacy@florio.app. 

(2) Naše společnost používá službu Google Analytics ke shromažďování údajů o používání a k vytváření profilů používání. Informace o používání webových stránek naší společnosti jsou přenášeny na servery společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, v USA, vyhodnoceny a výhradně předány naší společnosti jako souhrnné údaje vyjadřující trendy v obecném používání webových stránek. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. 

(3) Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat některé funkce těchto webových stránek. 

(4) Další informace o službě Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.