Sekretesspolicy för Florios webbplats

Sekretesspolicy för Florios webbplats
§1 Information om insamling och behandling av personuppgifter samt identifiering av den som tillhandahåller dem
(1) Dataskydd är en viktig fråga för Florio GmbH. Behandlingen av kunduppgifter genomförs därför endast i enlighet med tillämpliga uppgiftsskyddsförordningar (t.ex. DSGVO, BDSG-neu).  (2) Här informerar vi om insamling av personuppgifter när du använder denna webbplats. Personuppgifter är all information om en identifierbar eller identifierad person, t.ex. namn, adresser, telefonnummer, användarbeteende.  (3) Vi behandlar inte några personuppgifter när du använder webbplatsen förutom de som samlas in automatiskt av webbplatsen (se § 4).  (4) Uppgiftsansvarig enligt Artikel 4, Avsnitt 7 i DSGVO är Florio GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 München, Tyskland.
§ 2 Dina rättigheter och hur du utövar dem
(1) På begäran informerar vi dig skriftligen i enlighet med tillämplig lag om vi lagrar några personuppgifter, och i så fall vilka. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och komplettera uppgifter som inte är fullständiga beroende på syftet med behandlingen.  (2) Du har även rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas, förutsatt att de lagligt föreskrivna villkoren gäller. Därutöver har du rätt att få tillgång till de uppgifter du tillhandahåller i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Du kan även motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter.  (3) Om behandlingen av dina uppgifter görs med ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Lagligheten i behandlingen av dina uppgifter innan du återkallade ditt samtycke påverkas inte.  (4) Dessutom, med förbehåll för de lagstadgade bestämmelserna, har du rätt att, om det föreligger rättmätiga skäl, begära att dina uppgifter raderas. Vi lagrar endast dina uppgifter så länge som krävs för att uppfylla de syften som anges i den här Sekretesspolicyn eller enligt den tidsperiod som du har samtyckt till separat. När motsvarande lagringsperiod har passerat, i synnerhet när användningsförhållandet med dig har upphört, raderar vi dina uppgifter i enlighet med våra allmänna raderingsförfaranden, såvida inte lagstadgade kvarhållningsskyldigheter (särskilt de avseende handels- och skatterättsliga bestämmelser) förhindrar detta eller om en förlängd lagring är nödvändig i det enskilda fallet för ändamål som rör vårt berättigade intresse (intresse av att fullfölja våra juridiska skyldigheter och behandla uppgifter för att skapa, utöva eller försvara juridiska anspråk). Därtill raderar vi uppgifterna om behandlingen var olaglig av anledningar okända för oss eller om du har motsatt dig behandlingen och det inte finns några övervägande legitima intressen för behandlingen. Dina uppgifter raderas också om vi är juridiskt skyldiga att göra det. Dessutom har vårt företag implementerat tekniska åtgärder för att informera alla dina uppgiftsmottagare om din begäran att radera eller rätta dem. Detta gäller endast om vi har utlämnat uppgifterna eller gjort dem offentliga. Alla länkar, kopior och replikeringar av dina personuppgifter raderas.  (5) Du kan kontakta uppgiftsskyddombudet när som helst via kontaktuppgifterna nedan:  Uppgiftsskyddsombud  Florio GmbH  Data Protection Officer Florio GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
80807 München
Tyskland 
(6) Utan hinder av andra bestämmelser har du även rätt till att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, till exempel i ditt hemland.  Tillsynsmyndigheten som ansvarar för vårt företag är:  Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Tyskland Webb: http://www.lda.bayern.de  (7) Alla begäranden om information, utlämnande, radering eller om du motsätter dig behandling ska skickas via e-post till privacy@florio.app eller till adressen som anges i § 1 (3).
§ 3 Datasäkerhet
Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust, missbruk, otillåten åtkomst, utlämning, ändring eller obehörig radering genom att vidta säkerhetsåtgärder som tillhandahåller standardskydd för branschen.
§ 4 Protokolluppgifter
(1) Vi samlar inte in några personuppgifter när du använder webbplatsen, med undantag för uppgifter som din webbläsare automatiskt överför till vårt företags webbserver av tekniska skäl (hädanefter kallat ”protokolluppgifter”), och vilka vårt företag registrerar i loggfiler för att du ska kunna besöka webbplatsen.  Dessa är: 
 • IP-adress;
 • Webbadress för den hänvisande webbplatsen;
 • Datum och tid för åtkomst;
 • Fil som koms åt;
 • Domännamn för internetleverantören;
 • Innehållet i begäran (konkret sida);
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod;
 • Mängden uppgifter som överförs vid varje tillfälle;
 • Webbplatsen som skickar begäran;
 • Webbläsartyp och -version;
 • Operativsystem och gränssnitt;
 • Webbläsarprogramvarans språk och version.
(2) Det här är uteslutande information som inte möjliggör några slutsatser om den fysiska personen. Protokolluppgifter krävs rent tekniskt för att visa innehållet som du vill komma åt på webbplatsen och är obligatoriska när du använder interneterbjudanden. Logguppgifterna utvärderas endast för statistiska ändamål för att optimera vårt företags internetnärvaro och tekniken bakom den. Uppgifterna raderas när de inte behövs längre.  (3) Protokollkuppgifterna lagras avskilt från andra uppgifter som samlas in av vårt företag under användning.
§ 5 Cookies
(1) Som med många andra webbplatser samlar även vi in så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som överförs till din hårddisk från en webbplatsserver. Med cookies får vårt företag vissa uppgifter automatiskt, till exempel IP-adress samt uppgifter om webbläsare och operativsystem, via din dator och din internetanslutning. Se vår Cookiepolicy för mer information om vår användning av cookies.  (2) Du kan besöka vår webbplats utan cookies. Webbläsare är normalt inställda på att acceptera cookies. Du kan inaktivera användning av cookies när som helst i inställningarna för din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera.
§ 6 Syftet med behandling av uppgifter
(1) Ovan nämnda personuppgifter (se § 1 (3)) behandlas av oss, om du tillhandahåller dem, i följande syften: 
 • För att förbättra våra tjänster
 • För att följa lokala lagar, till exempel skapa, utöva eller försvara juridiska anspråk
 • I administrativt och kvalitetssäkrande syfte
 • För andra syften som kan beskrivas på webbplatsen eller i mobilappen eller som på annat sätt överenskommits mellan oss
Behandlingen av personuppgifter krävs i syfte att uppnå ovan nämnda ändamål. Vi använder inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte uttryckligen har samtyckt till detta. Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är – om inte annat uttryckligen har angetts – Artikel 6 (1) (b) och (f) i den grundläggande uppgiftsskyddsförordningen (Datenschutzgrundverordnung, DSGVO) eller ditt uttryckligt givna samtycke enligt Artikel 6 (1) (a) i den grundläggande uppgiftsskyddsförordningen.  (3) Om ovan nämnda uppgifter ska behandlas för ett syfte annat än ursprungssyftet för insamling, meddelas du om detta innan ytterligare behandling. På det sättet har du möjlighet att motsätta dig behandling av dina uppgifter i annat syfte.
§ 7 Dela uppgifter
(1) Alla uppgifter som du skickar till oss behandlas konfidentiellt. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part eller marknadsför dem på något annat sätt.  (2) Av principskäl görs dina uppgifter inte tillgängliga för tredje part om du inte har gett ditt samtycke till det eller om vi av rättsliga skäl har rätt till och/eller måste skicka vidare dina uppgifter.  (3) Vi skickar personuppgifter till domstolar, skattemyndigheter och tillsynsmyndigheter i den utsträckning som det är nödvändigt enligt lag för att uppfylla tillämpliga lagar eller för att skapa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Vi vidtar alla tillämpliga åtgärder för att se till att lämpliga och rimliga skyddsåtgärder används för att skydda dina personuppgifter.
§ 8 Lagringsperiod
Om inte någon uttrycklig lagringsperiod anges vid tiden för insamling (t.ex. som en del av en förklaring om samtycke) raderas personuppgifterna när de inte längre krävs för att uppfylla syftet för lagring, såtillvida inte lagstadgade lagringsskyldigheter (t.ex. handels- och skatterättsliga bestämmelser) förhindrar radering.
§ 9 Användning av Google Analytics
(1) Vår webbplats använder Google Analytics. Du måste ge ditt godkännande genom att registrera dig och samtycka till användningen av Google Analytics. Du kan motsätta dig insamling och lagring av uppgifter av Google Analytics när som helst, men inte med retroaktiv verkan. Återkallelsen måste skickas till privacy@florio.app.  (2) Vårt företag använder Google Analytics för att samla in användningsuppgifter och för att skapa användningsprofiler. Informationen om användning av vårt företags webbplats skickas till servrar som tillhör Google Inc. på adressen 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, i USA. Informationen utvärderas och skickas vidare till vårt företag som kumulativa uppgifter avseende trender i generell användning av webbplatsen. Google använder den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster i anknytning till aktiviteten på webbplatsen och internetanvändningen.  (3) Google kan också överföra den här informationen till tredje part där det krävs enligt lag eller om sådan tredje part behandlar informationen åt Google. Google kopplar inte din IP-adress till andra uppgifter som Google innehar. Du kan välja att inte använda cookies i inställningarna i din webbläsare, men tänk på att om du gör det kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.  (4) Du hittar ytterligare information om Google Analytics dataskydd här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.